Všetko pre čistotu

Všeobecné podmienky

 1. Kompletná prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie
 4. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 5. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho
 6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 7. CENA TOVARU 
 8. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
 1. v hotovosti v mieste dorucenia
 2.  na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho
 4. dalsie moznosti su mozne po vzajomnej dohode ked situacia umozni

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu také náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinností uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

 V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 2 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Ak je v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci NIE JE platcom dane z pridané hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 Podľa zákona o evidencií tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ,obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 Pokiaľ je objednaný tovar skladom, expeduje ho predávajúci do 3 pracovných dní odo dňa, kedy bola objednávka predávajúcim kupujúcemu potvrdená. Tovar, ktorý nie je skladom, nebude predmetom objednávky, ak sa nedohodnú predávajúci a kupujúci na náhradnom termíne dodania.

Ak sa tak kupujúci a predávajúci dohodnú, zaistí predávajúci prepravu tovaru do miesta, ktoré bude dohodnuté v kúpnej zmluve, vlastnou dopravou alebo prostredníctvom externého prepravcu. Miestom plnenia sa potom rozumie adresa dodania, ktorú kupujúci uvedie v objednávke, pričom kupujúci je povinný zaistiť prevzatie tovaru v mieste plnenia a prístupovú cestu. V prípade svojej neprítomnosti na adrese uvedenej v kúpnej zmluve v zmluvnom termíne dodania tovaru je kupujúci povinný zaistiť k prevzatiu tovaru osobu, ktorá vodičovi zaplatí kúpnu cenu tovaru. Pre správne doručenie je nutné do objednávky zadať telefónne číslo, na ktorom je kupujúci k zastihnutiu.

Udaje ktore sa uvedu v objednavke sa neskladuju ani neposuvaju ziadnej strane su urcene vyhradne na vybavenie objednavky.

 Za deň dodania sa považuje deň prevzatia tovaru kupujúcim alebo zaplatenie celej kúpnej ceny, prípadne deň predania tovaru dopravcovi k preprave, v prípade kolízie vyššie uvedených termínov deň, ktorý nastal skôr.

6.6. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.7. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako by bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 Kupujúci naberá vlastníctvo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka.

Vybavovanie sťažnosti spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy ladislav.csobo@gmail.com . Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk. 

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské Nivy 4924, 827 15 Bratislava, internetová adresa: http://www.esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenia o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor v oblasti ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržiavaním zákona, o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmyslu znenia občianskeho zákonníka.

Kontaktujte nás

V poriadku!
V poriadku!
@
Prosím skontrolujte si emailovú adresu
Prosím napíšte správu
Musíte súhlasiť pred odoslaním formulára