Csobo

Služby

Podvojné účtovníctvo ­ vedenie účtovníctva:

∙ podvojné účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. vznení neskorších predpisov

∙ spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov o ich oprávnenosti z daňového hľadiska

∙ evidencia DPH – podklad pre daňové priznanie k DPH

∙ vedenie účtovnej evidencie vystavených a prijatých faktúr

∙ ročná účtovná závierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR

∙ daňové priznanie – vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb vrátane príloh (súvaha,     výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke)

∙ odoslanie závierky a daňového priznania na Daňový úrad

viac >

Jednoduché účtovníctvo ­ vedenie účtovníctva:

∙ jednoduché účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. vznení neskorších predpisov

∙ spracovanie účtovných dokladov, posúdenie ich správnosti a oprávnenie z daňového hľadiska

∙ evidencia DPH ­ podklad pre daňové priznanie k DPH

∙ vedenie účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov

∙ ročná účtovná uzávierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR

∙ daňové priznanie ­ vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb vrátane príloh (výkaz majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch )

∙ odoslanie výkazov a daňového priznania na Daňový úrad

viac >

Vedenie mzdovej evidencie a spracovanie miezd:

∙ výpočet miezd

∙ prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne/zdravotnej poisťovne

∙ vypracovanie mesačných výkazov za zamestnancov a odoslanie do Socialnej a zdravotnej poisťovni

∙ vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov a následné odoslanie na Daňový úrad

∙ ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo Potvrdenie o zrazených preddavkoch a Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

∙ mzdové listy

∙ evidenčné listy dôchodkového poistenia

∙ zápočtové listy

Evidencia majetku ­ vedenie účtovníctva:

∙ spracovanie pokladničných dokladov, pokladničnej knihy (v tuzenskej a zahraničnej mene)

∙ evidencia dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku – zatriedenie majetku do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov, porovnanie rovnomerných a zrýchlených odpisov na daňovú prognózu spoločnosti

Kontaktujte nás